Úvod do dokladů

#75

Všechny editační formuláře dokladů vypadají podobně. Zde se nachází obecný popis. Formuláře jsou dále rozepsané i u jednotlivých typů dokladů.

Záhlaví dokladu

Údaje v záhlaví jsou rozčleněny do několika skupin.

Partner

Partner je Osoba, se kterou je uskutečněný daný obchodní / účetní případ. U faktur vydaných to je odběratel, u faktur přijatých dodavatel atd.

Datumy

Datum vystavení je datum vystavení dokladu. U vydaných dokladů jej určujete vy, u přijatých dokladů je uveden na dokladu, který pořizujete. Datum vystavení je ve skutečnosti pouze evidenční údaj, který nemá na funkčnost aplikace žádný vliv. Velkou pozornost je mu třeba věnovat pouze v souvislosti s Datumem uskutečnění zdanitelného plnění (max. 15 dnů od vystavení dokladu).

Datum splatnosti říká, kdy by měl být doklad uhrazen; buď vámi nebo druhou stranou. Údaj je pouze na dokladech, kde to má smysl.

Účetní datum je nejdůležitější – říká, kterým dnem doklad vstupuje do účetní evidence.

DUZP je datum uskutečnění zdanitelného plnění. Určuje, do kterého období DPH doklad spadá.

DPH

Výpočet daně stanovuje, jak se bude pracovat s cenou na řádcích dokladu:

 1. Ze základu – k ceně bude připočtena příslušná daň: 100 + 21% = 121 Kč.
 2. Z ceny celkem – základ daně bude vypočten pomocí koeficientu: 100 – (100 * 0.8264) = 82,64 Kč.
 3. Nedaňový doklad – daň se nebude počítat (např. poštovní služby nebo prostá přefakturace).

Typ daně říká režim DPH:

 1. Tuzemsko – běžný daňový doklad mezi dvěma tuzemskými partnery.
 2. Intrakomunitární – daňový doklad mezi dvěma plátci DPH, kde jeden z nich je v jiném státě Evropské unie.
 3. Zahraničí – daňový doklad, kde je partner z jiného státu mimo Evropskou unii.

Platební údaje

Měna dokladu je automaticky vyplněna na „domácí“ měnu, tj. CZK. Pokud vyberete jinou měnu, objeví se editační pole pro zadání kurzu. V obvyklých situacích se zadává kurz ke dni účetního data.

Způsob úhrady říká, jakým způsobem má být doklad uhrazen. Výchozí hodnotou je převodní příkazem, ostatní možnosti jsou vysvětleny dále u konkrétních druhů dokladů.

Variabilní a specifický symbol jsou údaje nutné pro správné párovaní plateb v saldokontu. U vydaných faktur se údaje automaticky vyplňují při potvrzení dokladu a nemusíte se o ně starat. U přijatých faktur je naopak musíte správně vyplnit.

Období

Na vydaných a přijatých fakturách je možné zadat období, za které je fakturováno. Obvykle se používá pro opakované fakturace jako jsou telekomunikační služby, pronájmy apod. Může to být užitečné i pro jednorázové případy, např. krátkodobé ubytování.

Text dokladu

Do textu dokladu byste měli vyplňovat krátký popis dokladu, např. „Mobilní telefony za 2014/4“, „Nákup kancelářský potřeb“ apod. Text dokladu se zobrazuje ve všech dokladových prohlížečích a funguje v rámci rychlého hledání. Při odesílání vydaných faktur mailem se text dokladu používá pro předmět zprávy.

Řádky dokladů

Řádky dokladů tvoří vlastní obsah dokladu. Každý doklad musí mít alespoň jeden řádek.

Prvním údajem na řádku je pohyb. Ten určuje, co se na řádku odehrává:

 1. Prodej služeb
 2. Prodej zásob
 3. Odpočet přijaté zálohy
 4. Zdanění přijaté zálohy
 5. Účetní položka

Výše uvedený příklad je z vydané faktury. Na přijaté faktuře jsou pohyby obdobné, na ostatních dokladech je seznam nabízených pohybů jiný. Přesný význam bude vysvětlen u jednotlivých typů dokladů.

Položka říká, co prodáváme nebo nakupujeme. Po výběru konkrétní položky se nastaví text řádku a cena z evidence položek.

Text popisuje obsah řádku a je vytištěn na výsledné faktuře. Můžete jej libovolně doplnit nebo zcela změnit. Čím lépe budete mít vyladěnu evidenci položek, tím méně práce budete mít s vyplňováním textu na řádcích.

Množství a cena za jednotku určují celkovou cenu řádku.

Jednotka je pouze evidenční údaj, ale má smysl ho správně vyplňovat (u příjemek a výdejek je to nezbytné).

Sazba DPH říká, jaká sazba bude na řádek uplatněna. Kromě základních sazeb (základní, snížená, osvobozeno a bez daně) jsou zde ještě speciální sazby pro případ přenesení daňové povinnosti – u těch je uvedeno „PDP“.

Externí poznámka

Do externí poznámky lze uvést libovolný text, který bude vytištěn v záhlaví tiskové sestavy.

Nastavení

Na kartě nastavení se nachází několik údajů, které se nastavují automaticky a je potřeba je měnit jen v neobvyklých situacích.

Opravný doklad doklad říká, že tento doklad je opravný daňový doklad (je to následně vytištěno na výstupní sestavě).

Vystavil určuje osobu, která doklad vystavila (její jméno je uvedeno na výstupní sestavě).

Vlastní bankovní spojení říká účet, na který chcete zaplatit peníze. Automaticky je nastaven výchozí účet, ale pokud používáte více účtů, z různých důvodů jej někdy můžete chtít změnit.

Zaokrouhlení dokladu (na haléře, koruny, koruny nahoru, koruny dolů) je dáno nastavením systému, ale u každého dokladu je možná změna. U přijatých dokladů je tento údaj přímo v záhlaví.

Datum určující procenta DPH je nastaven na „DUZP“ a má smysl pouze u přijatých faktur. V situaci, kdy je faktura vystavena v loňském roce, ale přišla až v letošním roce, a zároveň došlo ke změně procent DPH, je nutné přepnout hodnotu na „datum vystavení“, aby se použila loňská procenta.