Zápočty a korekce saldokonta

#101

Zápočet

Hlavička dokladu

Jako Druh dokladu musí být vybrána hodnota „zápočet“.

Osobou na hlavičce dokladu je druhá strana, tj. ten, s kým děláte zápočet.

Řádky dokladu

Jednoduchý zápočet má dva řádky:

První řádek má pohyb Zápočet pohledávky, to je vaše pohledávka, kterou chcete započítat. V políčku VS vyberete se saldokonta konkrétní pohledávku. Započítávaná částka je na straně Dal.

Druhý řádek má pohyb Zápočet závazku, to je váš započítávaný závazek. Opět vyberete ze saldokonta příslušný závazek. Započítávaná částka patří na stranu Má dáti.

Řádků s pohledávkami a závazky může být více a na jejich pořadí nezáleží – musí jít ale o pohledávky a závazky se stejnou osobou. Jediné další pravidlo je, že součet částek na stranách Má dáti a Dal musí být stejný. Pokud se částky nerovnají, je to výrazně vypsáno v hlavičce editačního formuláře.

Datum splatnosti uvedené v řádku nemá žádný skutečný význam, pouze se tiskne na tiskovém formuláři zápočtu.

Haléřové vyrovnání

Pokud je faktura uhrazena s drobným nedoplatkem či přeplatkem, je jednodušší (a levnější) to vyřešit účetně, nikoliv finančně (tj. úhradou chybějící částky).

Hlavička dokladu

Údaj Druh dokladu ponechte prázdný.

Osobou na hlavičce dokladu je opět druhá strana, tj. ten, jehož doklad korigujete.

Jednoduché haléřové vyrovnání pohledávky má také dva řádky:

První řádek s pohybem zápočet pohledávky říká co se narovnává, tj. nevyrovnaný doklad. Ten vyberete v políčku VS ze saldokonta. Částka patří na stranu Dal.

Druhý řádek zaúčtovává částku do nákladů. Pohyb je účetní položka, jako položku vyberete vhodnou nákladovou účetní položku (Ostatní finanční náklady). Částka patří na stranu Má dáti. Variabilní a případně specifický symbol musí být shodný s údaji na prvním řádku.

Vyrovnání závazku je obdobné, pouze je všechno „naopak“:

  1. Na prvním řádku je pohyb zápočet závazku, částka patří na stranu Má dáti.
  2. Na druhém řádku je výnosová účetní položka (Ostatní finanční výnosy), částka je na straně Dal.

Korekce saldokonta

Typickým příkladem použití korekce saldokonta je situace, kdy vám někdo uhradí více faktur jednou platbou:

Všechny řádky mají pohyb Zápočet pohledávky. Na prvním řádku je zápornou částkou odpočet přeplatku z první faktury. Na dalších řádcích je postupné přeúčtování na další faktury „ve frontě“. Protože se jedná pouze o přesuny částek mezi jednotlivými předpisy, musí být výsledná částka dokladu nulová.

Kurzové rozdíly

I když je faktura v cizí měně zcela uhrazena, je potřeba je zaúčtovat kurzový rozdíl. Pokud je faktura vystavena na 100 EUR, na faktuře je kurz 27.00 Kč, a na bankovním výpise u přijaté platby je kurz 28.00 Kč, je kurzový rozdíl 100,– Kč (28 × 100 – 27 × 100).

Hlavička dokladu

Údaj Druh dokladu musí být nastavený na „kurzové rozdíly“.

Osobou na hlavičce dokladu je druhá strana, tj. ten, jehož doklad řešíte.

Měna musí být CZK.

Řádky dokladu

Na prvním řádku je doklad předpisu, tj. faktura – v tomto případě přijatá, což je řečen pohybem Kurz. rozdíl závazku. Konkrétní doklad vybereme ze saldokonta v políčku VS.
Částka kurzového rozdílu je v domácí měně, tj. Kč a je uvedena na straně Má dáti v případě zisku nebo na straně Dal v případě ztráty.
Kurz. rozdílu pohledávky jsou strany naopak, tj. zisk jde na stranu Dal a ztráta na Má dáti.
Současně musí být vyplněna původní měna předpisu, v tomto případě EUR.

Na druhém řádku je stejná částka na opačné straně. Pohyb je účetní položka. Jako položku vybereme buď „Kurzové zisky“ nebo „Kurzové ztráty“, podle toho, zda je částka kurového rozdílu kladná (zisk), nebo záporná (ztráta).